Autoriõiguste ulatus

Kogu Bangalo Grupp OÜ internetilehtedel https://nordic.bungalow.ee https://nordic.bungalow.fr, https://nordic.bungalow.dk, https://nordic.bungalow.eu, https://nordic.bungalow.co.uk avaldatu, sh kõik tekstid, logod, internetilehega seotud arvutiprogrammid, visuaalsed osad, pildimaterjal ning andmebaasid on kaitstud autoriõigustega Eestis kehtiva õigusega ettenähtud korras ning nende kasutamine internetilehel nimetamata ja ärilistel eesmärkidel, muutmine, muudetuna edastamine, levitamine, igasugune reprodutseerimine, kohandamine, töötlemine, ümbertöötamine ning selle tulemusel saadud produkti kasutamine, kopeerimine ja levitamine ei ole lubatud. Bangalo Grupp OÜ internetilehte võib kasutada ainult seal oleva kauba vaatamiseks, tellimiseks, tutvumiseks ning sotsiaalmeedias viitamiseks kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Kasutustingimuste ja õigusaktide rikkumine toob kaasa vastutuse autoriõiguse seaduses, väärteomenetluse seadustikus või karistusseadustikus ettenähtud korras. Nimetatud internetilehe kasutamine on käsitletav internetilehe kasutaja nõustumisena käesolevate kasutustingimuste ja andmetöötluse tingimuste kohaldamise, nendest arusaamise ja nende aktsepteerimisena. Käesolevate kasutustingimustega mittenõustumisel või eriarvamuste tekkimisel peab internetilehe kasutaja saatma selle kohta viivitamatult teate aadressile info@nordic.bungalow.eu. Kõik eriarvamused lahendatakse Eestis kehtiva õiguse alusel.