Garantiitingimused

1.Garantii kestvus

Maja konstruktsioonosadele kehtib 2-aastane garantii, kuluvosadele (näiteks uste ja akende hinged) kehtib samuti 2-aastane garantii.

Garantii algab päevast, mil toode on Ostjale kätte toimetatud.

Maja parandamine või asendamine ei too kaasa garantiitähtaja pikenemist ega uue kestvusega garantii andmist.

Maja garantiitähtaja jooksul asendatud või parandatud garantii lõppeb koos maja kui terviku garantiitähtaja möödummisega

2.Garantii üldtingimused

Maja peab olema ostetud Bangalo Grupp OÜ-lt. Garantii aluseks on ostudokument (arve või leping)

Ostja peab olema veendunud, et maja on ostetud eesmärgipäraselt ja on sobiv paigaldamiseks plaanitud kohta.

Maja peab olema paigaldatud täpselt paigaldusjuhendi järgi.

Majale või selle osadele tehtud muudatused peavad olema kooskõlastatud Bangalo Grupp OÜ-ga.

Garantiijuhtumina käsitletakse võimalikke maja konstruktsioonivigu, detailide defektsust ja/või puudumist, mille lugemine garantiijuhtumiks ei ole välistatud punktis 3.

Garantiiaja jooksul ilmnevast maja puudusest tuleb Bangalo Grupp OÜ-d teavitada koheselt, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul alates puuduse avastamisest.

Kaebuse esitamise aluseks on foto(d), puuduse kirjeldus, lepingu/arve ja üleandmisdokumendi number.

Bangalo Grupp OÜ-l on õigus garantiijuhtumit menetleda kauem kui 14 päeva ja kaasata omal valikul eksperte, juhul kui on tekkinud kahtlus asjaolude suhtes, mis välistavad garantiikohustuse (täpsemalt kirjeldatud punktis 3.).

Bangalo Grupp OÜ-l on õigus nõuda Ostjalt põhjendamata pretensiooni käsitlemise eest tehtud kulutusi.

3. Garantii ei laiene

Transpordiga kaasnenud kahjustused. Kahjustused, mis on võimalik tuvastada enne maja vastuvõtmist (mahalaadimist), tuleb Ostjal fikseerida fotoga ja edastada Bangalo Grupp OÜ-le.

Majale, mis on Ostja poolt valesti ladustatud ja sellest tingitud kahjustustele. Maja detailid on tundlikud ilmastikumõjudele ja peavad olema kaitstud vihma, lume, tugeva päikesevalguse jne eest.

Maja uks(uksed), aken(aknad) ja langetuspoltidega posti võivad vajada reguleerimist, sellekohane info on olemas hooldusjuhendis ja ei kuulu garantii alla.

Puudulikust ventilatsioonist või muust halva sisekliimaga seotud tegurist põhjustatud probleemidele.

Garantiijuhtumist tingitud täiendavale kahjustusele juhul, kui täiendav kahjustus oleks olnud Ostja poolt täielikult või olulisel määral välditav.

Puidu kui loodusliku materjali iseärasustele:

  • paisumine, kahanemine (laiuses või paksuses alla 5%) ning toonierinevused ja detailide väändumine, kaardumine, mis ei takista paigaldamist;
  • toote detailidel esinevad terved/sissekasvanud oksad, mis ei kahjusta toote stabiilsust;
  • põranda- ja katuselaudade pindadel esinev hööveldamata pind, poomkantsus ja väljakukkunud oksad, juhul kui laudu on võimalik paigaldada nii, et nimetatud defektid on lõppviimistluses varjatud (näiteks pöörates laudu ümber);
  • toote detailidel esinevad kuni 20 mm läbimõõduga väljakukkunud oksad, sh juhul, kui need esinevad toote detailide servades, kuid on lõppviimistlusega konstruktsioonis varjatud;
  • toote detailidel (kuivamise tagajärjel) tekkinud väikesed lõhed või praod, mis ei ole läbivad ega ohusta toote konstruktsiooni stabiilsust;
  • toote detailidel esinevad vaigupesad.

Toote loomulikust kulumisest tekkinud kahjustustele (näiteks põrandalaudade või lävepaku kulumine).

Klaaspaketile/klaasile, mis on Ostja poolt mehaaniliselt vigastatud, lõhutud või termiliselt purunenud (klaasi termiline purunemine võib tekkida, kui klaasi temperatuuri erinevus klaasi või klaaspaketi kesk- ja varjatud ääreala vahel ületab kriitilise piiri).

Põhjustele, mis on seotud normaalsete füüsikaliste nähtustega (näiteks akendele kondensaadi teke).

Uste ja akende kaardumised, mis jäävad tootja poolsete tolerantside piiridesse.

Toote kahjustustele ettenägematutel asjaoludel (näiteks vandalism, üleujutused, äikse-või keeristorm).

4.Garantiiõiguse lõppemine

Ostja ei ole kontrollinud toote ja selle detailide kogust, komplektsust ning kvaliteeti selle kättesaamisel mõistliku aja jooksul, peale toote vastuvõtmist ja kindlasti enne püstitusega alustamist.

Vigased detailid või maja osad on juba paigaldatud või värvitud, kuid tootel esinev puudus oleks olnud kontrolli käigus avastatav. Esinenud puudus tuleb fikseerida vastavalt punktis 2.5 kirjeldatule.

Ostja on esitanud Müüjale toote või garantiijuhtumiga seonduvalt valed või ebapiisavad andmed või puuduvad ostu tõendavad dokumendid.