Bangalo Grupp OÜ privaatsusteade

Käesolevas privaatsusteates selgitame, kuidas ja milliseid isikuandmeid Bangalo Grupp OÜ töötleb, kui Te sõlmite meiega lepingu, kasutate meie teenuseid, külastate Nordic-Bungalow e-poode, osalete meie kampaaniates või võtate meiega ühendust.

Vastutav töötleja

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Bangalo Grupp OÜ (Põhja puiestee 21C, Tallinn 10414, registrikood: 14388901).

Üldpõhimõtted

Bangalo Grupp OÜ töötleb isikuandmeid viisil, mis on seaduslik, õiglane ja läbipaistev.

Bangalo Grupp OÜ kogub isikuandmeid õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

Bangalo Grupp OÜ töötleb isikuandmeid viisil, mis tagab nende asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Bangalo Grupp OÜ tegutseb selle nimel, et kogutud andmed oleksid asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt.

Bangalo Grupp OÜ tegutseb selle nimel, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks või viivitamata parandataks.

Bangalo Grupp OÜ tegutseb selle nimel, et andmete töötlemisega seotud teave ja sõnumid oleksid lihtsalt kättesaadavad, arusaadavad ning lihtsalt ja selgelt sõnastatud.

Milliseid isikuandmeid me kogume:

 • Teie ees- ja perekonnanimi
 • Teie e-posti aadress
 • Teie telefoninumber
 • Teave Teie ostetud toodete ja teenuste kohta
 • Teie makseandmed
 • Teie kasutajakonto andmed Nordic-Bungalow e-poes (kasutajanimi, salasõna, ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, tehingute ajalugu, soovinimekirja tooted)

Kuidas me Teie isikuandmeid kogume

Üldiselt edastate Teie oma isikuandmed meile ise. See võib toimuda Nordic-Bungalow e-poes tellimuse vormistamisel ja lepingu sõlmimisel, Nordic-Bungalow e-poes kasutajakonto loomisel, meie kampaaniates osalemisel või meiega kontakteerudes.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk

Bangalo Grupp OÜ töötleb isikuandmeid, et:

 • sõlmida Teiega lepinguid
 • täita Teiega sõlmitud lepingu kohustusi
 • pakkuda ligipääsu oma kasutajakontole Nordic-Bungalow e-poes
 • hoida isikuandmeid ajakohasena
 • arveldada Teiega
 • saata Teile turundusteavet (ainult Teie eelneval nõusolekul ja millest on Teil õigus igal hetkel õigus loobuda)
 • täita meie juriidilisi kohustusi (näiteks raamatupidamine)

Nordic-Bungalow e-poe külastamisel automaatselt kogutud teavet kasutame:

 • Nordic-Bungalow e-poe arendamiseks ja kohandamiseks
 • tehniliste probleemide tuvastamiseks ja nende lahendamiseks
 • kasutusstatistika tegemiseks
 • muudeks eesmärkideks, et oma tegevust parendada

Kellele me Teie isikuandmeid edastame

 • meie alltöövõtjatele, keda kasutame teenuse osutamisel (näiteks ettevõttele, kes paigaldab Teie maja)
 • isikutele ja asutustele, kellele see on vajalik, et täita Teie ja Bangalo Grupp OÜ vahel sõlmitud leping (näiteks makseasutusele, krediidiasutusele ja/või logistikaettevõttele)
 • isikutele, kellele isikuandmete edastamine on nõutud seaduse alusel (näiteks järelevalveasutusele)
 • isikutele, kellele see on vajalik meie huvide kaitseks (näiteks pettuste avastamiseks või uurimiseks)

Kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame

Me säilitame Teie isikuandmeid kuni seadusega pandud kohustus seda ette näeb (näiteks raamatupidamise seaduse kohaselt). Nordic-Bungalow e-poe kasutajakonto kustutamisel kustutatakse Teie isikuandmed koheselt.

Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme

Me võtame vastutuse kaitsta Bangalo Grupp OÜ-le usaldatud isikuandmeid kadumise, väärkasutuse või volitamata juurdepääsu eest ja suhtume sellesse tõsiselt. Bangalo Grupp OÜ kasutab erinevaid turvatehnoloogiaid ja organisatsioonilisi toiminguid Teie isikuandmete kaitse tagamiseks. Näiteks rakendame pääsu reguleerimist, kasutame tulemüüre, turvalisi servereid ja krüptime teatud tüüpi andmeid, näiteks finantsteavet ja muid tundlikke andmeid.

Meie töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded ning töötajad vastutavad nende kohustuste täitmise eest.

Millised on Teie õigused isikuandmetega seoses

Õigus tutvuda oma andmetega.

Teil on õigus igal ajal tutvuda enda isikuandmetega, mis on Bangalo Grupp OÜ kasutuses. Samuti on sul õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid ja säilitustähtajad. Andmetega tutvumine on võimalik Nordic-Bungalow e-poe kasutajakonto kaudu või e-posti teel. Selleks on vaja Teil eelnevalt enda isik nõuetekohaselt tuvastada ja esitada meile vastav avaldus.

Õigus isikuandmeid parandada

Kui olete oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on Teie isikuandmed muutunud, saate neid alati muuta kas ise Nordic-Bungalow e-poes või e-posti vahendusel, kui Te olete eelnevalt enda isiku nõuetekohaselt tuvastanud ja esitanud meile vastava avalduse.

Õigus olla unustatud

Teatud juhtudel on Teil õigus lasta oma isikuandmed kustutada. Seda eelkõige nõusoleku alusel toimuva andmetöötluse osas(näiteks otseturundus). Sageli ei ole aga Teie isikuandmete täielik kustutamine võimalik, sest kasutame andmeid ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt ennetähtaegselt lubatud.

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid Teid puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamisel kaalume õiguslikke huvisid ning lõpetame võimalusel kõnealuse andmetöötluse. Mainitud õigust ei saa kasutada olukorras, kus meil on vajalik koostada, esitada või kaitsta õigusnõuet (näiteks oleme seisukohal, et olete lepingut rikkunud ja seetõttu peame enda õiguste kaitseks pöörduma kohtusse või muu õiguskaitseorgani poole).

Õigus pöörduda Bangalo Grupp OÜ või järelevalveasutuse ja kohtu poole

Kui soovite täiendavat teavet oma isikuandmete kasutamise küsimuses või abi Nordic-Bungalow e-poes Teie õiguste realiseerimisel, on Teil alati võimalus pöörduda meie klienditeeninduse poole e-posti aadressil info@nordic-bungalow.ee. Teil on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel.

Küpsiste kasutamine Nordic-Bungalow e-poes

Nagu ka enamik teisi veebilehti, kasutavad Nordic-Bungalow e-poed „küpsiste“ tehnoloogiat. Küpsised (cookies) on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse Teie arvutisse veebilehtedelt, mida te külastate. Küpsised võimaldavad ära tunda Teie seadme veebilehtede külastamisel. Me kasutame küpsiseid erinevatel põhjusel:

 • Tehnilised küpsised, mis on vajalikud, et kasutaja saaks võrgulehel üldse navigeerida ja võrgulehe funktsioone kasutada.
 • Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas võrgulehte kasutatakse. Näiteks, milliseid võrgulehti külastatakse kõige enam ja kas kasutajad saavad võrgulehtedelt veateateid. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks võrgulehe kasutajat otseselt tuvastada. Küll aga võib arvutikasutuse analüütiline jälgimine viia kasutaja kaudse tuvastamiseni.
 • Autentimise küpsised, mis võimaldavad võrgulehel meeles pidada kasutaja tehtud valikuid (näiteks nimi, keel või piirkond). Neid küpsiseid kasutavad võrgulehed näiteks sisselogitud kasutaja identifitseerimiseks (internetipanganduse võrgulehel), kasutajad saavad end järjestikuste võrgulehtede külastuste käigus autentida ning ligi pääseda sisule, nagu konto saldo, ülekanded jne. Autentimise küpsised on enamasti ajutised küpsised.
 • Reklaamiküpsised, mida võrgulehed kasutavad kasutaja huvidele sihitud reklaamide pakkumiseks. Küpsised reguleerivad, mitu korda kasutaja konkreetset reklaami näeb ning aitavad ühtlasi mõõta reklaamikampaania tõhusust.
 • Multimeedia esitamiseks kasutatavad küpsised, mis salvestavad video- või audiomaterjali esitamiseks vajalikku tehnilist teavet, nagu kujutise kvaliteet, võrguühenduse kiirus ja puhverdamise parameetrid. Sellised multimeedia küpsised on üldiselt tuntud kui flash küpsised, kuna tänapäeval enim kasutatud interneti videotehnoloogia on Adobe Flash. Kuna multimeedia esitamine on üldjuhul ajutise iseloomuga, peaksid need küpsised seansi lõppedes aeguma.
 • Suhtluspluginate küpsised sisu jagamiseks. Mitmed sotsiaalvõrgustikud pakuvad suhtluspluginate mooduleid (social plug-in modules), mida võrgulehtede haldajad võivad võrgulehe teenusloogikasse kohaldada. Nende moodulite abil saavad sotsiaalvõrgustike kasutajad jagada neile meelepärast sisu oma sõpradega. Sellised pluginad salvestavad küpsised kasutaja lõppseadmesse ning omavad neile juurdepääsu, et sotsiaalvõrgustik saaks tuvastada oma liikmeid, kes selliste pluginatega suhtlevad.

Küpsiste kasutamise piiramine või täielik loobumine

Arvutikasutaja saab ka ise rakendada ennetavaid meetmeid, et vältida küpsiste salvestamist tema arvutisse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehitseja privaatsusseadeid. Kõikide küpsiste blokeerimine võib küll aidata kasutaja privaatsust kaitsta, kuid samas piirata ka mõne võrgulehe kasutusvõimalusi. Kasutaja võib alustada sellest, et blokeerib veebilehitsejas kõikide küpsiste kasutamise ja edaspidise kasutuskogemuse põhjal lubab küpsised ainult nendele võrgulehtedele, mida ta usaldab.

Järgnevad viited juhendavad, kuidas kasutaja saab häälestada enamlevinud veebilehitsejaid
küpsiste ja turvaseadete osas:

 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
 • Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
 • Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
 • Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Privaatsusteate muutmine

Bangalo Grupp OÜ-l on õigus oma isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja käesolevat privaatsusteadet ühepoolselt igal ajal muuta, teatades Teile sellest Nordic-Bungalow e-poe vahendusel ette vähemalt 2 nädalat. Kui Te ei nõustu muudetud privaatsusteatega, peaksite lõpetama oma isikuandmete meile edastamise. Kui Te jätkate seda pärast uue privaatsusteate jõustumist, nõustute, et muudetud privaatsusteade on Teile siduv.

Kontaktandmed

Kui Teil peaks olema küsimusi, kommentaare või kaebusi seoses käesoleva privaatsusteate või oma isikuandmete töötlemisega, siis võtke meiega ühendust Nordic-Bungalow e-poe või e-posti info@nordic-bungalow.eu kaudu.